Ansøgninger

Der kan fortiden ikke ansøges om midler ved Fonden

Grundet det lave renteniveau, har Ærø Brand Fonden siden 2016 ikke fået et så stort afkast af Fondens midler, og dette har bevirket at bestyrelsen i Ærø Brand Fonden efter sit bestyrelsesmøde den 18. april 2017, så sig nødsaget til at stoppe for ansøgninger, ind til afkastet igen bliver så stort der igen kan udloddes midler fra fonden.

Bestyrelsen har ansøgt Civilstyrelsen om lov til at ændre Ærø Brand Fondens vedtægter, så der åbnes op for en ikke så restriktiv investerings politik, for på denne måde at øge afkastet på investeringen. Når der igen åbnes for ansøgninger vil dette blive bekendtgjort her på hjemmesiden.

Der vil her på hjemmesiden blive gjort opmærksom på, når der igen bliver mulighed for at ansøge Ærø Brand Fonden om midler

Ansøgninger der ønskes at komme i betragtning ved  Fondens midler skal have indsendt et ansøgningsskema til Ærø Brands kontor:
Ærø Brand, Statene 12, 5970 Ærøskøbing, eller via e-mail leoholm@mail.dk

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Navn og adresse på ansøger
  • Beskrivelse af formål med ansøgningen
  • Ansøgte beløb
  • Budget for ansøgte
  • Egen medfinacering eller indsats
  • Evt bilag

Bestyrelsen uddeler midler fra Ærø Brand Fonden 2 gange årligt.
Ansøgningsfristerne er:
– 31. marts og ansøgningen vil da blive behandlet i april måned
– 30. september og ansøgningen vil da blive behandler i oktober måned.

Ærø Brand Fonden får mange ansøgere, der ønsker at komme i betragtning i forbindelse med uddeling af Fondens midler, og da det desværre ikke er muligt at tilgodese alle ansøger, vil nogle af ansøgerne ikke få del i Fondens midler.
Alle ansøger får efter hvert bestyrelsesmøde, hvor der er uddelt midler fra Fonden, et brev hvor man for besked, om man er kommet i betragtning til en del af Fondens midler eller ej.
Bestyrelsen for Ærø Brand Fonden begrunder ikke de kriterier der ligger til grund for de tilsagn eller afslag der er givet ansøgerne, men kan oplyse at der i Fondens forretningsordenen § 4 står følgende:
– Ved afstemninger afgøres hver sag ved simpel stemmeflerhed
– I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag
– Ingen beslutninger kan træffes på bestyrelsesmøde, hvori ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.


Ud fra ovenstående retningslinjer vil alle ansøger til Ærø Brand Fonden blive behandlet