Regnskaber

Resultat opgørelse:20192018
Kr.
2017
Kr.
Kurstab/-gevinst ved udtrækning obligationer               332                –  
Obligationsrenter m.m.           1.856              15
Renter bank                156                –  
           5.344               15
Kontorhold–         6.525 –               8
Revisor–       11.425 –            10
Mødeudgifter                   –   –               1
–       12.066 –               4
Regulering ikke brugte uddelinger tidligere år           8.744                 2
Årets resultat –         3.862 –               2
Til disposition:
Disponibel kapital primo         99.932 –               2
Årets bevilgede uddelinger                  –   –            41
Overført til disponibel kapital/uddelinger –         3.862 –               2
         96.070             100