Nyheder

Grundet Corona situationen har bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen

Der indkaldes til generalforsamlingen når udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne tillader dette.

Grundet Corona situationen er det ordinære generalforsamling den 31. marts aflyst

Der afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Ærø Brand Fonden den 31. marts 2019 kl 18:30 på Ærø Brand Forsikrings kontor

Dagsorden for generalforsamlinger er sendt på mail til repræsentantskabet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden for Ærø Brand Fonden aflægger beretning om fondens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorVALG TIL ÆRØ BRAND FONDENS REPRÆSENTANTSKAB

Jf. ÆRØ BRAND Fondens vedtægter, § 6.4, skal det herved meddeles at følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg i 2020:

Carsten Christensen, Øster Bregninge 69, 5970 Ærøskøbing
Hans Peter Holm Petersen, Byagervej 24, 5970 Ærøskøbing
Lone Jørgensen, Strandvejen 9, 5970 Ærøskøbing
Ole Sækmose, Byagervej 26, 5970 Ærøskøbing
Tina Lykkeager Thomsen, Dunkærvej 12, 5970 Ærøskøbing
Karin Korup, Søbygårdsmarksvej 5, 5985 Søby

Valgbare som repræsentant er enhver forsikringstager, der i mindst et år har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. og som er bragt i forslag af mindst 5 forsikringstagere.

Forsikringstagere der har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. i mindst 12 måneder har adgang til at fremsætte forslag til valg af repræsentantskabsmedlemmer. Skriftligt forslag skal være ÆRØ BRAND Forsikring as. i hænde inden udgangen af december måned 2019.

Da der ikke var indkommet forslag til nye repræsentanter, er ovenstående alle igen valgt for en ny 4 års periode.  


Grundet det lave renteniveau, har Ærø Brand Fonden i 2016 ikke fået et så stort afkast af Fondens midler, og dette har bevirket at bestyrelsen
i Ærø Brand Fonden efter sit bestyrelsesmøde den 18. april 2017, har set sig nødsaget til at stoppe for ansøgninger ind til videre.
Når der igen åbnes for ansøgninger vil dette blive bekendtgjort her på hjemmesiden.


Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 28. marts 2019 konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Leo Holm
Næstformand: Kirsten Johansen
Indstillet til Concordia´s bestyrelse: Leo Holm