Vedtægter

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Indledning.                                                                                                     3

1.     Navn og hjemsted.                                                                                 3

2.     Fondens Formål.                                                                                    3

3.     Kapital.                                                                                                   4

4.     Fondens indtægter.                                                                                4

5.     Formueforvaltning.                                                                               5

6.     Repræsentantskab.                                                                                5

7.     Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.                                             7

8.     Repræsentantskabsmøde.                                                                     6

9.     Bestyrelsen.                                                                                            7

10.       Valgregulativ.                                                                                     7

11.       Tegning.                                                                                              8

12.       Protokol.                                                                                             8

13.       Revision og regnskab.                                                                       8

14.       Vedtægtsændringer.                                                                          8

15.       Fondens opløsning.                                                                            9

Indledning.

På delegeretforsamlingen den 14. marts 2003 er det med virkning fra 01.01.2003 i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne for Ærø Brand Gensidigt Forsikringsselskab og lov om forsikringsvirksomhed § 168, jf. § 115 og § 116, stk. 1, besluttet at overdrage hele selskabets forsikringsbestand til Fynbo Forsikring A/S og samtidig afvikle Ærø Brand G/S som forsikringsselskab ved likvidation. Ærø Brand G/S’ egenkapital, således som denne er opgjort i overdragelsesbalancen med fradrag af stiftelsesomkostninger mv., overføres til

ÆRØ BRAND FONDEN

for hvilken følgende bestemmelser gælder:

1.         Navn og hjemsted.

 1. Fondens navn er Ærø Brand Fonden.
 1. Ærø Brand Fondens hjemsted er Ærø Kommune.
 1. Det er i forbindelse med stiftelsen aftalt med Fynbo Forsikring A/S, at selskabet stiller lokaler til rådighed for fondens møder i ejendommen Statene 12, 5970 Ærøskøbing.

2.         Fondens Formål.

 • Ærø Brand Fonden er almennyttig og ikke erhvervsdrivende.
 • Ærø Brand Fondens virkeområde er begrænset til Ærø og personer, institutioner og virksomheder hjemmehørende på Ærø eller med tilknytning til Ærø.
 • Ærø Brand Fonden kan yde støtte i form at tilskud, investering og uddeling af legater til personer, virksomheder, foreninger, skoler og institutioner, hvad enten der er tale om selvejende institutioner eller offentligt ejede institutioner.
 • Ærø Brand Fonden kan bidrage til humanitære, videnskabelige og kulturelle formål, til ungdoms- og idrætsarbejde, arrangementer af almen interesse, til forskning, erhvervsudvikling, miljø- og naturforbedring samt til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

3.         Kapital.

 • Ærø Brand Fondens grundkapital andrager ved stiftelsen kr. 4.650.000,00, skriver kroner firemillioner sekshundredeogfemtitusinde 00/100, der er kontant indbetalt som gave af Ærø Brand Gensidigt Forsikringsselskab under likvidation.
 • Ærø Brand Fondens grundkapital må ikke uddeles og søges sikret ved årlige henlæggelser.
 • Kapital ud over grundkapitalen er rådighedskapital, hvorfra uddeling kan ske.
 • Ved fondens oprettelse udgør fondens aktiver kr. 4.650.000,00.
 • Egenkapitalen udgør kr. 4.650.000,00.
 • Der tilgår fonden det fulde provenu ved likvidation af Ærø Brand G/S. Mindre efterbetalinger fra likvidationen ud over kr. 4.650.000,00 udgør rådighedskapital.
 • Der er ikke i forbindelse med stiftelse af fonden tillagt det likviderende selskab Ærø Brand G/S særlige rettigheder eller fordele.

4.         Fondens indtægter.

 • Ærø Brand Fondens indtægter fra grundkapital efter henlæggelser samt andre indtægter, der tilgår fonden, anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Beløb, der tilfalder Ærø Brand Fonden i form af gaver og lignende indgår i rådighedskapitalen.
 • Anbringelse af Ærø Brand Fondens midler sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelse hensigtsmæssigt og forsvarligt i sikre rentebærende værdipapirer, aktier eller lignende efter de til enhver tid gældende bestemmelser om anbringelse af fondes midler under offentligt tilsyn.

5.         Formueforvaltning og administration.

 • Ingen del af Ærø Brand Fondens formue eller udbytte kan tilbagebetales stifteren eller andre bidragydere og ingen del af fondens midler kan anvendes til udbetaling af udbytte eller lignende, der kan sidestilles hermed.
 • Ærø Brand Fondens bogholderi varetages vederlagsfrit af Concordia Forsikring A/S.
 • Der kan af Ærø Brand Fondens rådighedsbeløb betales for beskedne traktementer i forbindelse med repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder.

6.         Valg af repræsentantskab.

 • Forsikringstagere i Ærø Brand  A/S / Concordia Forsikring A/S, bosiddende på Ærø, er valgbare til Ærø Brand Fondens repræsentantskab.
 • Repræsentantskabet består af 24 medlemmer. Repræsentantskabet vælges for 4 år ad gangen og afgår efter tur. Det vil ved lodtrækning på første repræsentantskabsmøde efter fondens stiftelse blive fastlagt, hvorledes medlemmerne skal afgå.
 • Valgbare som repræsentant er enhver forsikringstager, der i mindst et år har tegnet forsikring i Ærø Brand A/S og som er bragt i forslag af mindst 5 forsikringstagere eller af bestyrelsen.
 • Stemmeberettigede er forsikringstagere, der har tegnet forsikring i Ærø Brand A/S i mindst 12 måneder.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Indtil det første valg til repræsentantskabet finder sted, fungerer  det hidtidige repræsentantskab for Ærø Brand G/S som repræsentantskab for Ærø Brand Fonden.

7.         Repræsentantskabsmøde.

 • Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent.
 • Formanden for Ærø Brand Fonden aflægger beretning om fondens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget til orientering.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt anmoder herom. Yderligere kan fondens revisor indkalde til repræsentantskabsmøde. Indkaldelse sker senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med 3 ugers varsel, idet det væsentligste indhold i det eventuelle forslag og begrundelse for indkaldelsen skal gengives i denne. Begæring om indkaldelse skal ske skriftligt til formanden.
 • Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når halvdelen af repræsentantskabet er til stede. Skulle repræsentantskabet ikke være beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, der vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Hver repræsentant har en stemme. Alle sager afgøres ved simpelt absolut stemmeflertal; personvalg til bestyrelsen sker dog ved relativt flertal, medmindre andet fremgår af valgregulativet.
 • Der kan stemmes ved fuldmagt. En repræsentant kan dog højst repræsentere ét andet medlem af repræsentantskabet.
 • Der kan ikke af Ærø Brand Fondens midler ydes vederlag eller diæter til repræsentantskabets medlemmer.

8.         Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

 • Repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller e-post til de enkelte repræsentanter. Indkaldelsen vedlægges dagsorden og eventuelle forslag til vedtagelse i fuldt udarbejdet form.

9.         Bestyrelsen.

 • Fondens anliggender og uddeling i overensstemmelse med fondens formål varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og næstformand.
 • Medlemmer af bestyrelsen afgår efter tur, 2 medlemmer der første år og 1 medlem hvert af de følgende år.
 • Det fastsættes på første bestyrelsesmøde ved lodtrækning, hvorledes bestyrelsen skal afgå.
 • Yderligere vælges 2 suppleanter, en første og anden suppleant, der indtræder, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald, således at førstesuppleanten indtræder først. Suppleanterne afgår efter tur hvert andet år, første gang efter lodtrækning.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal, jf. dog § 14 og § 15. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
 • Bestyrelsen udpeger af sin midte ét bestyrelsesmedlem, der indstilles til bestyrelsen i Concordia Forsikring A/S.
 • Der kan ikke af Ærø Brand Fondens midler ydes vederlag eller diæter til medlemmer af fondens bestyrelse.

10.     Valgregulativ.

 1. Bestyrelsen for Ærø Brand Fonden udfærdiger valgregulativ for valg af repræsentantskab og bestyrelse.

11.     Tegning.

 1. Ærø Brand Fondens bestyrelse tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

12.     Protokol.

 1. Det påhviler bestyrelsen at føre forhandlings- og beslutningsprotokol for Ærø Brand Fonden. Protokollen skal underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.

13.     Revision og regnskab.

 1. Ærø Brand Fondens regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12, første regnskabsår 01.01.-31.12.2003. Årsregnskabet skal indeholde balance, resultatopgørelse, årsberetning og noter til årsregnskabet. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor, der skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.
 1. Til brug for bestyrelsen føres en revisionsprotokol, hvori det anføres, hvilke revisionsarbejder, der er udført, ligesom protokollen skal indeholde en nærmere redegørelse fondens for regnskab, bogholderi mv. og eventuelle bemærkninger i forbindelse hermed.
 1. Bestyrelsen skal sikre revisor adgang til at foretage alle nødvendige undersøgelser og at revisor får alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre arbejdet.

14.     Vedtægtsændringer.

 1. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med tilslutning af 4/5 af den samlede bestyrelse og efter vedtagelse i repræsentantskabet. Repræsentantskabet er ved vedtægtsændringer beslutningsdygtigt, når 2/3 af repræsentantskabet deltager i repræsentantskabsmødet enten personligt eller ved fuldmagt. Vedtægtsændringer kan herefter vedtages med 2/3 af de fremmødte og repræsenterede medlemmer. Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt, men stemmer 2/3 af de fremmødte og repræsenterede medlemmer for forslaget, kan dette vedtages på et nyt repræsentantskabsmøde, der indkaldes i henhold til pkt. 8.1. med 2/3 flertal af de fremmødte og repræsenterede medlemmer.

15.     Fondens opløsning.

 1. Fonden kan opløses ved beslutning, der træffes som anført i pkt. 14.1.
 1. Fondens midler anvendes så vidt muligt i overensstemmelse med fondens formål, således som dette vedtages af bestyrelse og repræsentantskab med fondsmyndighedernes godkendelse.

Således vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11.06.2018.

Sted: Ærøskøbing

Dato: 11.06.2018

Dirigent:

Hans Westergaard

Bestyrelse:

Leo Holm Petersen               Kirsten Johansen                  Ole Sækmose

Tina Lykkeager Thomsen     Ole Strange Petersen